För vår gemensamma jord

USA får fortfarande en stor del av sin el från koleldade kraftverk. Men president Obama tillkännagav nyligen att utsläppen av koldioxid från landets kraftverk ska minskas med 30 %.

Kraftverk är en av de största källorna till växthusgaser över huvud taget. De beräknas stå för 40 % av de totala utsläppen av koldioxid och andra gaser som bidrar till den globala uppvärmningen. I sitt uttalande sade Obama att det är dags för den amerikanska miljövårdsmyndigheten EPA att sätta ett tak för utsläppen av koldioxid, precis som man redan gjort för bl.a. kvicksilver och arsenik. Att inte ha några sådana gränser är enligt Obama ”osmart, osäkert och oförnuftigt”.

Faktum är att man i USA redan kommit en bit på vägen mot att nå detta mål. Utsläppen av koldioxid från kraftverk har minskat sedan 2005, delvis som en följd av den ekonomiska krisen, och också eftersom naturgasen har blivit billigare än kol. Enligt en bedömare har man redan kommit en tredjedel på vägen mot målet. I vissa delar av USA, bl.a. flera delstater i den nordöstra delen av landet, har man redan uppnått målet, och detta med marginal.

För och mot

Men detta innebär inte att protesterna har uteblivit. Vissa miljöorganisationer tycker att målet är för lågt satt, och flera lobbyorganisationer knutna till kolkraftsindustrin är av rakt motsatt uppfattning. Inte minst har det hävdats att detta kommer att leda till stora ekonomiska förluster, och minskad konkurrenskraft. Dessutom varnar man för brist på energi om detta omsätts i konkret politik.

Förslaget kommer att innebära att delstater och elbolag har flera valmöjligheter. De kan övergå från kol till naturgas, vilket många redan har gjort. Det finns även en möjlighet att köpa utsläppsrätter, en ekonomisk styrmekanism som automatiskt tros leda till att mindre kol används, eftersom det är ett mindre effektivt bränsle än exempelvis gas. Kraftbolag kan också prioritera förnybar energi, som sol- och vindkraft, eller uppmana sina kunder att spara på elen på olika sätt.